Miroslav Rybi?ka: P?ivítání / Otec s dít?tem / První máj

 • Název P?ivítání / Otec s dít?tem / První máj
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miroslav Rybi?ka
 • Vznik 1955 (?)
 • Zánik 1995
 • Typ plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav poškozená socha v ?ervnu 1992 demontována a 1995 údajn? se souhlasem autora zni?ena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka absolventská práce na Akademii výtvarných um?ní v Praze z roku 1955; zchátralá a po?kozená socha byla restaurována roku 1984 Aloisem Hlubkem, ov?em s kuriózním výsledkem ? kv?tiny v rukou dít?te byly p?ed opravou ji? zcela rozdroleny a Hlubek, namísto aby spolupracoval s Rybi?kou jako autorem sochy, dal na vypráv?ní okolních obyvatel, kte?í mu tvrdili, ?e dít? dr?elo houbu ? p?i renovaci tedy dal dít?ti do ruky velký ?ampión; socha z nekvalitního materiálu se v?ak rozpadala i nadále a v 90. letech byla odstran?na
 • Zdroj PAVLI?ÁK, Petr. Miroslav Rybi?ka. O ?ivot?, um?ní a motocyklech. Ostrava 2008; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková; ZAO Dílo (fotodokumentace opravy 1984)
 • Sou?adnice 49.823020, 18.169622
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace mezi ul. Nad Porubkou a náb?e?ím Svazu protifašistických bojovník?
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: socha p?ed restaurováním v roce 1984
  datum: 1984
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: socha po restaurování Aloisem Hlubkem v roce 1984
  datum: 1984
 • zdroj: Ú?ad m?stského obvodu Ostrava-Poruba