neznámý: sv. Jan Nepomucký

 • Název sv. Jan Nepomucký
 • Autor neznámý
 • Vznik p?ed rokem 1791
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec godulský
 • Stav dobrý, ale nep?íliš vhodn? instalováno mezi dv?ma zdmi
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka plastika p?vodn? stávala u soutoku ?ek Lu?iny a Ostravice, asi ve 20. letech 20. stol. byla p?emíst?na k mostu p?es Lu?inu na ul. Podzám?í, kde dosud stojí podstavec sochy; siln? po?kozená socha bez hlavy byla dlouho uschována v depozitá?i Ostravského muzea, pro?la renovací a v roce 2008 byla umíst?na ve Slezskoostravské galerii
 • Sou?adnice 49.837306, 18.298350
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace Slezskoostravská galerie, radnice Slezské Ostravy
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: Kabinet architektury
  popis: p?vodní architektonické umíst?ní ve Slezské galerii, ne? byla socha zasunuta do prostoru mezi zdmi
  foto: Antonín Dvo?ák
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: ješt? nepoškozená socha na stanovišti u mostu p?es ?eku Lu?inu
  foto: Kv?toslav Kubala (?)
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: poškozená socha p?ed obnovou
  foto: Hana Kunzová
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: poškozená socha p?ed opravou
  foto: Hana Kunzová