neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Název Sv. Jan Nepomucký
 • Dílo zaniklé
 • Autor neznámý
 • Vznik 1769
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka datace dle nápisu na podstavci sochy: VIATOR, SISTE ET CONVERTE PIOS AD IOANEM OCVLOS (zvýrazn?ná písmena dávají ?ímský letopo?et 1769, na který?to výklad patrn? odkazovaly i te?ky za písmeny ve slov? "AD"; zapsáno tedy bylo jako "A.D.", co? je zkratka spojení "anno Domini", ?ili "léta pán?"); k historii sochy se uvádí, ?e stávala na nádvo?í zámku a pozd?ji u silnice p?ed ?kolou, odkud byla 1924 odsunuta ke strouze na pozemek Petra Czelinského ? tam m?la socha p?ijít o hlavu, která v?ak byla znovu zhotovena a socha posv?cena; vzhledem k patronaci Jana Nepomuckého nad vodními toky se nezdá stanovi?t? na dvo?e zámku jako zcela p?vodní ? je mo?né, ?e socha p?vodn? stávala u ?eky ?i potoka
 • Zdroj Kronika obce Kun?ic nad Ostravicí 1925?1941(1944), ulo?ená v AMO; BARTUSEK, Josef ? LUKÁ?, Josef. Kun?ice nad Ostravicí. Z minulosti Kun?ic nad Ostravicí. Ostrava [2006]
 • Sou?adnice 49.793578, 18.283667
 • ?tvr? Kun?ice
 • Lokalizace místo neznámé