Kurt Gebauer: Minikrajina

 • Název Minikrajina
 • Autor Kurt Gebauer
 • Vznik 1977–1985
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál beton cihla d?evo hlína kov kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výb?rové ?ízení 1976?77; b?hem realizace nesnáze vyplývající z originality h?i?t? (spolupracující Stavoprojekt nem?l s takovými pracemi zku?enosti, a tak bylo t?eba pomoci specialist?), ale rovn?? se objevovaly problémy s dodáním sou?ástek h?i?t? od subdodavatel?; roku 1983 urgováno nedokon?ení díla po n?kolikerém prodlou?ení termínu, následn? uzav?ena nová smlouva na dokon?ení prací; um?lecká komise nepova?ovala n?které ?ásti h?i?t? za výtvarné objekty, na?e? výrazn? sni?ovala jejich ohodnocení, a tím i celkovou vý?i honorá?e; ?asopis Mladý sv?t ozna?il Minikrajinu za stavbu roku 1985
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; http://www.kurtgebauer.cz/galerie.htm; D?tská h?i?t?... Pro d?ti! Uherské Hradi?t? 1980
 • Sou?adnice 49.841560, 18.264266
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace h?išt? uprost?ed bloku na ul. Lechowiczova
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?ed rokem 1984
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?ed rokem 1984
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?ed rokem 1984
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?ed rokem 1984
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?ed rokem 1984
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: nákres Minikrajiny od Kurta Gebauera
 • zdroj: z knihy D?tská h?išt?... Pro d?ti!
  popis: p?íst?ešky ze d?eva podle Kurta Gebauera