Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? Moravská Ostrava

ADEA projekt: Zapomenuté krematorium, 2019 Miloš Axman: ?ty?i ?eky / Voda ?ivota, 1973 Josef Axmann: Pam?tní deska o zalo?ení m?sta, 1928–1929 Josef Axmann: Pam?tní deska zalo?ení Nové radnice, 1928–1929 Ji?í Babí?ek: St?elci / Boj v kosmu, 1966–1967 Konrád Babraj: Vítání, 1982 Konrád Babraj: dekorativní m?í?, 1977–1981 Konrád Babraj: pítka a ?ardiniéry, 1980 Konrád Babraj: dekorativní kv?tníky, 1977–1981 Otakar Baran, Edgar Baran: sklen?né supraporty, 1961–1964 Vlastimil Bártek: Sluní?ko, 1981 Jan Bauch: Dobývání uhlí, 1939 Jan Bauch: ?ivly vytvá?ející horniny, 1939 Borek Bayer: Pomník p?íslušník?m Pomocných technických prapor?, 1997 Štefan Belohradský: Zázra?ný strom – M?sto utopie, 1967 B?etislav Benda: Výroba mincí a Výroba bankovek, 1930–1932 Ladislav Beneš: Liktor a Justice-Spravedlnost, 1928–1929 Drahoslav Beran: reliéf, 1966 Drahoslav Beran: d?licí st?ny, 1980–1981 Drahoslav Beran: U d?bánu, 1970 Drahoslav Beran: Strom hudby, 1986 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1968 Svatoslav Böhm: d?ev?ný reliéf, 1968–1969 Janez Boljka: bez názvu / Strom, 1967 Jaromír Brabenec: Pocta nejmenovaným / Pomník neznámým, 1997 Jaromír Brabenec: Causa finalis II, 1995 Jaroslav Bro?: Laborato?, 1967–1968 Rudolf B?eza, Josef Axmann: dekorativní m?í?e balkonových zábradlí, 1928–1929 Miloslav Bublík: Pam?tní deska Josefa Kotka, po roce 1918 Nicola Carrino: bez názvu, 1967 Nicola Carrino: Costruttivo 1/93 Ostrava, 1993 Otto Cienciala: Skalní pr?rva / Fontána, 1982–1986 Otto Cienciala: Pam?tní deska bojovník?m proti fašismu, 1958 Otto Cienciala: Mladý horník, 1956 (?) Otto Cienciala: bez názvu / ?ivý sloup, 1969 Otto Cienciala: Slune?ní hodiny, 1982–1986 Otto Cienciala: Mu? a ?ena / Tvá?e, 1976 Otto Cienciala: sklen?ná dekorativní st?na, 1973 Emil Cimbura: mramorové mozaiky, 1959 Karel ?ermák, Miloslav Starec, Petr Bauer: ?ivot v míru, 1982–1983 Marek ?íhal: kresba do betonu / dekorativní st?na, 2011 Marek ?íhal: interaktivní podchod, 2013 Lumír ?merda: Sv?t v?dy / Kniha – zdroj poznání, 1975 Lumír ?merda: sv?telný nápis interhotelu, denního baru Sn?hurka a restaurace Kyjevanka, 1967–1971 Lumír ?merda: kinetický pouta? Boccaccio, 1968–1969 Lumír ?merda: Orloj Sn?hurka / Pohádka / ?arovný les, 1970–1971 Lumír ?merda: výzdoba baru Salajka, 1967 Lumír ?merda, Bo?ena Kubová: Rybá?ská sí?, 1969 Lumír ?merda: Doprava, 1980 Lumír ?merda: vstupní vrata baru Boccaccio, 1967–1968 Lumír ?merda: uzavírací m?í?, 1969–1970 Antonín Drobník: T?i k?iš?álové lustry, 1974–1975 Ji?í Jaromír Drozd: Výboj energie (v elektromagnetickém poli), 1961–1964 Ji?í Jaromír Drozd: barevná okna, 1960–1961 Ji?í Jaromír Drozd: ?arovný les, 1968 Lukáš Dvorský, Marek B?uska: Ostragen, 2013 Karel Dvo?ák: Sen, 1937 Karel Dvo?ák: alegorické dekorativní plastiky, 1922–1924 Old?ich Fidrich: Do školy, 1977–1979 Old?ich Fidrich: busty Josefa Kotase a generál? Vladimíra Janka a Andreje Ivanovi?e Jeremenka, 1970–1975 Old?ich Fidrich: Chlapec s holubicí, 1973–1974 Václav Fidrich: busta Klementa Gottwalda, 1982–1983 Václav Fidrich: Ob?ané našeho m?sta, 1990 Václav Fidrich: Haví? / Uvítání do sídlišt?, 1979–1984 Marie Fidrichová: Zví?ata / výtvarn? ?ešené st?ny, 1965–1968 Alois Fišárek: Pov?ry, pohádky, okouzlení, 1959–1961 Alois Fišárek: Moderní doba, 1959–1961 Alois Fišárek: dekorativní záv?s, 1960 Vladimír Fleissig: fontána, 1975–1981 Marie Frommer: T / Textilia, 1928–1930 Antonie Gabánková Laníková: D?ti, 2. polovina 50. let 20. století Gaia: Creative Placemaking, 2016 Jan Gajda: pam?tní deska výstavby Frýdlantských most?, 1982–1986 Vladislav Gajda: Kosmická píse?, 1968–1969 Vladislav Gajda: Reminiscence / Dív?í hlava, 1958 Vladislav Gajda: Pen??nictví, 1981 Vladislav Gajda: Kompozice, 1965 Vladislav Gajda: Dva emblémy, 1956–1957 Vladislav Gajda: fontána, 1966 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1958–1959 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Vladislav Gajda: kv?tníková sestava, 1974–1976 Vladislav Gajda: Dobývání uhlí, 1958–1959 Vladislav Gajda: reliéfní st?na, 1966 (?) Vladislav Gajda: Mokrý kámen, 1974–1975 Vladislav Gajda: fontána, 1976–1981 Vladislav Gajda: dekorativní reliéf, 1967–1969 Vladislav Gajda: fontána / Pe?etidlo, 1980 Vladislav Gajda: Kv?t / Heraldická r??e, 1975–1976 Vladislav Gajda: Milicioná?, 1961–1962 Vladislav Gajda: Památník revolu?ních boj? / Stávka na Dole Trojice, 1951–1965 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Mládí a radost, 1980–1981 Vladislav Gajda: Mládí / Hlava dívky, 1975–1977 Vladislav Gajda (?): strukturovaná st?na, 1981–1982 (?) Jaroslav Ga?a: Kamenoid, 2011 Kate?ina Gavlasová: Strom ?ivota a Desky zákona, 1990 Kurt Gebauer: Minikrajina, 1977–1985 Anton Grath: Pomník Friedricha Schillera, 1905 Eduard Halberštát: Kamarádi / D?ti, 1983 Augustin Handzel: Horník a Matka s dít?tem, 1925 Augustin Handzel: alegorické plastiky, 1921–1928 Augustin Handzel: D?v?ra v mír, 1951–1961 Augustin Handzel: Horník a Matka s dít?tem, 1925–1928 Augustin Handzel: Nezapome?! / Pomník ob?tem nacistické persekuce z ?ad justi?ních zam?nstanc?, 1947 Augustin Handzel: Horníci a Koksa?i, 1926 Augustin Handzel (?): Pr?mysl a Obchod, 1922–1924 Augustin Handzel (?): Atlanti a Karyatidy, 1922–1928 Pavel Hanzelka: Ptáci a slunce, 1971 Pavel Hanzelka: No?ní ptáci, 1968–1969 Pavel Hanzelka: keramická mozaika, 1979 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1975 Pavel Hanzelka: Kohouti, 1979 Pavel Hanzelka: Bubá?ci, 1967–1968 Pavel Hanzelka: No?ní ptáci, 1971 Stanislav Hanzík: Danae, 1967 Stanislav Hanzík: Dív?í tajemství, 1958–1961 Stanislav Hanzík: Mládí, 1958–1961 Bla?ej Heiser, Jaroslav Bro?: Rok 1945, 1988–1990 Miroslav Holas: Dru?ební m?sta, 1982–1983 Karel Ho?ínek: Památník ob?tem holocaustu, 1994 Emanuel Hrbek: Um?ní, Obchod, Pr?mysl, V?da, Energetika a ?ivotní prost?edí, 1930 (?) Aleš Hude?ek: Tanec, 2018 Miloslav Chlupá?: Non scholae, sed vitae, 1959–1961 Miloslav Chlupá?: Le?ící, 1969 Pavel Chráska: Kv?t, 1982–1985 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Plody slunného Bulharska, 1987 Jana Chrásková: keramický reliéf, 1990–1992 Jana Chrásková: Volha, 1983 Vja?eslav Irmanov: Hutnictví, Hornictví a Zem?d?lství, 1955–1960 Antonín Ivanský: Horník, 1938–1939 Antonín Ivanský: Mír / Dívka s holubicí, 1986 Antonín Ivanský: Památník padlým noviná??m, 1947 Antonín Ivanský: Pr?zkumný vrt, Zkoumání horniny v laborato?i, Výjev z dolu, Konstrukce mostu a návrat d?lníka dom?, 1956 Antonín Ivanský: Památník zam?stnanc?m pivovaru padlým za druhé sv?tové války / V mauthausenských drátech, 1947 Antonín Ivanský: Památník odboje, 1961 Eva Jan?eková, Ateliér socha?ství Fakulty um?ní Ostravské univerzity: Památník ob?tem holokaustu (šoa), 2017 Gotthard Janda: reliéfní st?na se symbolickým nám?tem krátkého filmu, 1977–1978 Gotthard Janda: Busta Karla Engliše, 1992 Jozef Jankovi?: ?ena p?ed zrcadlem, 1979–1980 Vladimír Janoušek: Niké, 1968–1969 Vladimír Janoušek: Pegas / Letící stroje, 1970–1971 Jerzy Jarnuszkiewicz: bez názvu / Obrazovka, 1967 Zden?k Jelínek: výtvarn? ?ešená m?í? a reliéf, 1977 Rudolf Jurnikl: zrcadlová st?na, 1977–1978 Václav Kábrt: Sluní?ko, ? Bohumil Kafka: Památník Miroslava Tyrše, 1932 ?estmír Kafka: oblouková st?na, 1971–1972 Antonín Kalvoda: Mír / keramický reliéf, 1963–1964 Jaroslav Kapec: Sv?t divadla / Mnohotvárnost ?ivota, 1971 Jaroslav Kapec: dv? malované vitrá?e, 1980–1981 Richard Kauffungen, Asociace socha?? z Vídn?: Kalvárie, Kristus a zástupy trpících, sv. Josef a sv. Alois Gonzaga (?), 1898 Ji?í Kemr: rozety, 1959 Ji?í Kemr, Ji?í Barto?: dekorativní výzdoba restaurace a vinárny Jind?iška, 1959 Kryštof Kintera: Mé sv?tlo je tv?j ?ivot / Šiva samuraj, 2012 Igor Kitzberger: Odpo?inek, 2002 Igor Kitzberger: Fyzikové (Thales, Edison, K?i?ík, Faraday), 2002 Václav Kitzberger: Autobus s turisty, 2002 Bronislav Klíma: emblém Domu Potravin, 1975–1976 Ji?í Klíma: vitrá? a zábradlí, 1990–1992 Ivo Klimeš: fontána, 1970 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1963–1964 Bed?ich Klou?ek: mosazná vitrá?, 1967 A. Knirsch (?): Polonie a Orli, 1902 Jan Koblasa: Pocta Ptolemaiovi, 1965 (?) Jan Koblasa: Schody do nebe, 1964–1965 Old?ich Kodeš: vitrá?e z leptaných skel, 1978–1979 Old?ich Kodeš: Sklen?ný strom, 70. léta 20. století (?) Josef Kolá?: Ostrava ve dne a Ostrava v noci, 1960–1961 Josef Kolá? (?): dekorativní záv?s, 1964 Jaroslav Koléšek: Tlapákovo náro?í, 2017 Stanislav Kolíbal: # XIX, 1992 Milan König: osv?tlovací t?lesa, 1990 Marie Koplová: Vzk?íšení, 2021 Leopold Kosig (Kossig): Triumf um?ní / Vít?zství poezie nad Sfingou, 1907 Vladimír Koštoval: busta Georgi Dimitrovova, 1972 Vladimír Kotek: Pam?tní deska Vladimíru Brázdovi, 2014 Vladimír Kotek: Pam?tní deska Jaroslavu Vogelovi, 2012–2013 Marius Kotrba: Sv. Hedvika Slezská, 1999–2000 Marius Kotrba: Pro Ostravu k novému tisíciletí / Milenci, 2002 Rudolf Kouba: Fénix, 1981–1983 Rudolf Kouba: Lyra, 1994–1996 Rudolf Kouba: skládací d?licí m?í?, 1982 Rudolf Kouba: V?trný mobil, 1994–1996 Rudolf Kouba: pouta? Vítkovických ?elezáren, 1982 Kv?toslava Koubová Wranová: Kv?t, 2000 Kv?toslava Koubová Wranová: Ginkgo biloba, 2000 Petr Kracík: Florentská lékárna, 1981 Josef Krej?i?ík: výtvarné ?ešení st?ny podchodu, 1971–1972 Eva Kršková: Mladý ?ivot, 1961 Luboš Krušina, Jaromír Gál: pouta? prodejny nábytku, 1977 Bohumír Krystyn: sklen?ná plastika, 1980 Bohumír Krystyn, Benjamin Hejlek: sklen?né st?ny, 1963–1965 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Kohouti, 1978 Miroslav Kubátek: Reliéf a kryt radiátor? v prodejn? fotoateliéru, 80. léta 20. stol. (?) Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: Vlna, 1979–1980 Josef Kubí?ek: Horník, Hutník, Koksa? a D?lní tesa?, 1929 Josef Kubí?ek: Práce v dolech I–III / Haví?i v dolech, 1929 Nad??da Kubinská-Hanáková: svítící medailony, 1986 Bo?ena Kubová: leptaná skla, 1966 Bo?ena Kubová: vázaný záv?s, 1969 Martin Kucha?: Krystal / Crystal of Carbon, 2005 Aleš Kv?to?: Spole?nou cestou / fontána ve vestibulu, 1981 Aleš Kv?to?: Hutní projekt v ostravské aglomeraci, 1978 Osvald Labaj, Marie Krou?ková: reliéf, 1989–1991 Jan Lauda: Lachtan, 1936 Jan Lauda: Zrození uhlí / Stvo?ení uhlí, 1939–1941 Jan Lauda: Eva, 1936 Karel Lenhart: Pam?tní desky revolu?nímu národnímu výboru 1918 a osvobození 1918, 1935 Zden?k Lindovský: m?í?, 1986 Old?ich Lípa: reliéf ?elní st?ny, 1967–1968 V?ra Lišková: Den a noc, 1959–1960 V?ra Lišková: Zátiší / dekorativní supraporty, po?átek 60. let 20. století (?) Václav Lokvenc: Dívky / Jaro, Léto, Podzim a Zima, 1960 Václav Lokvenc: ?tená?ka / Zamyšlená, 1958–1959 Petr Lysá?ek: Uzel není problém, 1994 Zden?k Má?el: mramorová mozaika, 1969–1970 Zden?k Má?el: reliéf, 1971–1972 Václav Mach: Hornictví, V?da, Obchod a Hutnictví, 1924–1930 Vincenc Makovský: Vít?zství / Rudoarm?jec, 1955 Karel Malich: Prostorová plastika, 2012 Ladislav Martínek: Koupel, 1958–1962 Ladislav Martínek: Kulturní revoluce (Um?ní, Práce, V?da), 1960 Josef Ma?atka: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2000 (odlitek plastiky z 20. let 20. století) Bohumír Matal: dekorativní vitrá?, 1965–1966 Milan Mat?j: osv?tlovací t?lesa v hale a reprezenta?ních prostorách Nové radnice, 1984–1987 Ivan Matoušek: DNA, 2011 Erich Mendelsohn: B / Bachner, 1933 Olga Michálková, Ji?í Michálek: art-protis a záv?s pro ob?adní sí? a reprezenta?ní místnost primátora, 1977–1978 Šárka Mikesková, Kurt Gebauer: Duch Hlubiny, 2018–2019 Šárka Mikesková: busta Emericha Gabzdyla, 2015 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Sm?rníku, 2015 Št?pán Mikula: dekorativní zídky s kv?tníky, 1983–1984 Št?pán Mikula: Pomník budování silnice Dopravoprojektem 1963–73, 1973 Stanislav Mikuláštík: Klement Gottwald, 1962–1965 Augustin Milata: designová výzdoba interiér?, 1996–1998 Augustin Milata: sklen?né výpln?, 1990 David Moješ?ík: Karel Kryl, 2017–2018 David Moješ?ík: Levitace III, 2005–2009 David Moješ?ík: Leoš Janá?ek, 2017 David Moješ?ík: V?ra Špinarová, 2018 Josef Mokrá?ek: sklen?ná plastika, 1989 Ji?í Moravec: neonová reklama obchodního domu Ostravica Textilia, 1957–1958 Ji?í Myszak: Torzo III, 1964 Ji?í Myszak: Ruce chrání vodu, 1984 Ji?í Myszak: Podobizny skladatel? a dramatik?, 1955 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1983–1984 Ji?í Myszak: busta Emanuela Bastla, 1959 Ji?í Myszak: dekorativní kv?tníky, 1964 Karel Nepraš: Jogín, 1993 Karel Nepraš: Rodina p?ipravená k odjezdu, 1969 Vladimír Neuwirt: dekorativní st?na, 1979 neznámý: Hornická Ostrava, po?átek 20. století (?) neznámý: Hlava Satyra, 20. léta 20. století neznámý: dekorativní pr?svit, p?elom 50./60. let 20. století neznámý: Sv. Florián, po roce 1763 neznámý: podlahová mozaika, 1. polovina 60. let 20. století neznámý: Práce a erb, 1902–1903 neznámý: designová svítidla, 1965 (?) neznámý: Hygie, konec 19. století neznámý: Chlapec s lachtanem, 1918 (?) neznámý: dekorativní prvek, 70.–80. léta 20. století (?) neznámý: Atlanti, 1911 neznámý: Tenis, ? neznámý: Putti, 1923 neznámý: D?ti / Jaro, léto, podzim, zima, 1923 neznámý: 3 putti, 1911–1913 neznámý: Putti s kv?tinovým košem, 1920 neznámý: Práce a Hry / Den horník? a Den d?tí, 1955 neznámý: dekorativní plastiky, 1910–1911 neznámý: objekt v hale, 90. léta neznámý: Dívka, Chlapec a ?ena s dít?tem, 1912 neznámý: konstruktivistická mozaika, 1962 (?) neznámý, Milan Zezula: dekorativní m?í?, 90. léta 20. století (?) neznámý: putto s girlandou, 1921 (?) neznámý: Sv. Barbora, 21. století (?) neznámý: busta Antonína Dvo?áka, ? neznámý: Kv?ty, 60. léta 20. století (?) neznámý: Hojnost / Ceres, 1898–1899 neznámý: kašna s postavou dívky (Hygie), asi 90. léta 19. století neznámý: Tan?ící, 1902 neznámý: 3 lvi, 1904–1905 neznámý: Kocour, Pták a Pes, 50. léta 20. století (?) neznámý: supraporty a dve?ní výpln? se znaky, polovina 50. let 20. století neznámý: Panna Maria, p?elom 19./20. století (?) neznámý: výduch vzduchotechniky, 1984–1987 neznámý: dekorativní m?í?, 70. léta 20. století (?) neznámý: reliéfy se slovanskými a pta?ími motivy, 1925 neznámý: Pomník císa?e Františka Josefa I., 1906 neznámý: Gryfové s lyrou, 1922 neznámý: Ková? a Strojník, 1911–1912 neznámý: dekorativní st?na, 60. léta 20. století neznámý: Kyti?ka, 1953 (?) neznámý: Pam?tní deska ?idovským ob?tem druhé sv?tové války z Ostravy, 1992 neznámý: Pomník Johanna Wolfganga Goetha, 1932 neznámý: Racek, 1993–1994 neznámý: reliéf, konec 60. let 20. století (?) neznámý: Sv. Jan Nepomucký, 1712 H. Novák: dekorativní prvky, 1999 V. Novák: And?l, 1910 Jan Obšil: Hudba pracujícím / opona Lidového divadla v Katolickém dom?, 1943 Jan Obšil: 2 sgrafita, 1962 Jo Oda: Ostrava–Tokio 1993, 1993 Eduard Ov?á?ek: Kompozice písma, 1966 Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na pro interiér prodejny, 1977–1978 Eduard Ov?á?ek: Totemy, 1965 Eduard Ov?á?ek: Mobilní st?na, 1970 Eduard Ov?á?ek: Mým zám?rem je nemít zám?r, 1965 Eduard Ov?á?ek: abstraktní reliéf, 1968–1969 Eduard Ov?á?ek: Struktura p?dy, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: reliéf, 1967 Eduard Ov?á?ek: vertikální plastika, 1979 (?) Arnošt Paderlík: Kovová opona s reliéfy, 1961 (?) František Paiger: pam?tní deska Františka Sokola-T?my, 2. polovina 20. let nebo 30. léta 20. stol. Jaroslav Papoušek: výzdoba mate?ské školy, 1961–1962 Julius Pelikán: reliéfy, 1927–1929 Damian Pešan: P?edávání zkušeností, 1956 Otakar Petroš: Vzd?lání, zábava, pou?ení / Kulturní revoluce, 1960–1961 (?) Radko Pila?: Pohádky, 1961–1962 Ji?í Plieštik: fontána a ?asová osa, 2006–2007 Miro Po?ár: Mate?ství, 2004 Marek Pra?ák: Pam?tní deska ob?tem leteckého bombardování 1944, 2019 Marek Pra?ák: Pam?tní deska Karlu Reiszovi, 2009 Marek Pra?ák: Pivní Ráj v Pivní Lázni, 2017 Marek Pra?ák: Sv?tlonoš, 2001 Rudolf Prokop: dekorativní výzdoba, 1962 Rudolf Prokop, Hugo Demartini: puklicový reliéf, 1967 Rudolf Prokop: výtvarné ?ešení st?ny, 1966 Rudolf Prokop: Ptáci, 1961–1964 Jan Provazník: Oslava ?ivota, 50. léta 20. století (?) Jind?iška Radová, Pravoslav Rada: fontána / Královský dv?r, 1967 Ferdinand Reichert: dekorativní reliéfy, 1911 Karl Age Riget: bez názvu, 1969 Lukáš Rittstein: Úsvit, 2005 Aleš Rozehnal: Ostrava na za?átku 18. století, 1965 Radúz Rozhon: Památník 1. ?eskoslovenské smíšené letecké divize v SSSR / Letadlo, 1960–1961 Hans Rupprecht: opona, 1907 Jaroslav Rusek, Zden?k Ku?era: reliéf, 1975–1977 Jaroslav Rusek: dekorativní st?ny, 1974–1975 Jaroslav Rusek: sv?telný nápis, 1979 Josef R??i?ka, Karel Haruda: vitrá?ové st?ny a výpln? dve?í, 1988–1992 Miroslav Rybi?ka: Zví?átka, 1982 Miroslav Rybi?ka: Fantazie, 60. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: Rodina, 1982 Miroslav Rybi?ka: Milenci / Smutní milenci, 1966 Miroslav Rybi?ka: D?v?átko s kv?tiná?em, 1958–1961 Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí, 1960 Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí, 1960 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: výtvarné ?ešení fasády Domu pionýr?, 1978–1979 Karel ?íhovský: Motýl / Sklen?ná r??e, 1986 Karel ?íhovský: P?íroda, 1983 Karel ?íhovský: Pták Fénix / egyptský motiv, 1981–1983 Karel ?íhovský: ?ena s levhartem / egyptský motiv, 1981–1983 Karel ?íhovský: ?lov?k a kniha, 1982 Shinji Sakai: Dialog otce s matkou, 2002 Vojt?ch Sapík (?): Píle a Moudrost, 1894 nebo 1920 (?) Vojt?ch Sapík (?): Píle a Moudrost, 1894 nebo 1920 (?) Barna von Sartory: Brána, 1967 Barna von Sartory: Slune?ní brána, 1993 Pavla Sceranková, Ond?ej Buddeus: Památník vále?ným veterán?m, 2020–2022 Emil Sedlík: Faun, 1966 Emil Sedlík: Hodiny, 2. polovina 60. let 20. století (?) Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1961–1964 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1975–1976 Otakar Schindler: Haví?i, 1961–1964 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1967–1968 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1964 Otakar Schindler: designové prvky interiéru divadla, 1966 Otakar Schindler: Léto, 1962 Jaroslava Schindlerová: dekorativní m?í?, 1961–1964 Jaroslava Schindlerová: podlahová mozaika, 1962–1963 Ev?en Scholler: fontána, 1985 Ev?en Scholler: Sejf, 1981–1982 Ev?en Scholler: osv?tlovací a vlajkové sto?áry, 1975 Ev?en Scholler: Mlýnský náhon, 1985–1986 Ev?en Scholler: Let do vesmíru / Dobývání kosmu, 1987–1988 Ji?í Sibinský: dekorativní sloup, 2010 Ji?í Sibinský: svítící plastika, 1996 Otakar Sivera, Konrád Babraj: 2 m?í?e, 1966 Ctirad Stehlík: Sov?tská m?sta, 1979 Ctirad Stehlík: keramický sloup s kv?tiná?i, 1980 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: dekorativní st?na, 1967–1968 Ctirad Stehlík: Mapa sv?ta, 1971 Ctirad Stehlík: 5 keramických reliéf?, 1978–1979 Daniela Stehlíková: Víno a Flora a fauna obklopující vinici, 1980–1981 Daniela Stehlíková, Ev?en Scholler: mobilní kv?tinové stolky, 1981 Jan Václav Straka: emblémy portálu divadelní scény / Pokrokové tradice ?eské divadelní tvorby od Tyla k sou?asnosti, 1960 Lucie Strelecká: Romeo a Julie, 2009 Šárka Strnadlová Ksandrová: dekorativní paneau, 1981 Ji?í Sur?vka: Mrazík p?ichází z Kremlu, 1998 ?estmír Suška: Rezavé kv?ty, 2006–2007 ?estmír Suška: Hv?zdice, 2008 ?estmír Suška: Koule rezavých kv?t?, 2009 Alessandra Svátek, Artur Magrot: No?ní motýli, 2013 Jaroslav Svoboda: osv?tlovací t?lesa, 1984–1986 Rudolf Svoboda: busta Václava Ji?ikovského, 1975 Franciszek ?wider: Nová spole?nost / Boj, osvobození, práce v míru, 1958 Vladimír Sychra: Drama, Opera a Balet, 1960–1961 (?) Petr Szyroki: Pam?tní deska ob?tem ostravských komunistických monstrproces? na ?apkov? sokolovn?, 2020 Jaroslav Šajn: reliéf a sto?ár, 1962 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í zalo?ení m?sta Ostravy, 1968–1969 Lumír Šindelá?: medailon, asi 1972 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í 50 let zalo?ení ?eskoslovenska, 1968–1969 Antonín Šir??ek: Pr?mysl, Zem?d?lství a Znak Ostravy, 1959 Dagmar Škopová: ?lov?k a p?íroda / Dru?ba, 1988–1989 Jan Šnéberger: Pam?tní deska k výro?í 17. listopadu, 2019 Vratislav Šotola: dekorativní paneau se státním znakem, 1977–1978 Jan Špa?ek, Lukáš Dvorský: Menhir, 2013 Josef Špa?ek: D?v?átko, 1975–1976 Josef Štefka: textilní výpln? oblo?ení, 1990–1991 Karel Št?tká?, Kv?ta Kubátková, Miroslav Kubátek: ?eny s ovocem a ?tená?ka / V lázni a Odpo?inek, 1979–1980 Karel Št?tká?, Vilém Wünsche: dekorativní st?na, 1967–1968 Karel Št?tká?: Mu? a ?ena, 1961–1964 Karel Št?tká?, Jan Provazník: ?ena s p?eslicí, 1963 J. Štípek (?): Práce v dole, 1923–1934 Miroslav Štolfa, Antonín Nový: dekorativní výzdoba Domu klenot?, 1975 František Štorek: bez názvu / Le?ící t?lo, 1967 František Štorek: Ikaros, 1999 Otakar Švec: Obchod, Pr?mysl, Zem?d?lství a V?da, 1930–1932 Václav Švec, Karel Vávra, Jan Jírovec, Karel Gruntorád (dílna): Zborovský památník / Pomník bojiš? první a druhé sv?tové války, 1927 Marta Taberyová: Rekreace, 1984 Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: Rodina, 1961 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Hudební motiv, 1962 Bed?ich Augustin Tkaczyk: ?ena s ovocem, 1961–1964 Benedikt Tolar: Ne-Stabil, 2019 V?ra Tošenovská: Zví?ata a Kv?tiny, 2. polovina 50. let 20. století V?ra Tošenovská: dekorativní m?í?, 1963–1965 V?ra Tošenovská: dekorativní st?ny, 1962–1965 V?ra Tošenovská: Sv?t divadla / Ostrava a divadlo / P?edstavení za?íná, 1984–1986 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1963–1964 Yves Trudeau: bez názvu / Had / Labu?, 1969 Drahomír T?ma: Zátiší, 1963 Drahomír T?ma: dekorativní st?na herny, 1965 Drahomír T?ma: neonová výzdoba kavárny Elektra, 1958 Ond?ej Turo?, Martina Ml?ochová, Jan Bogy Lörincz: St?ípky Šalamouna, 2019 Radim Ulmann: d?ev?ná plastika, 1966 Miloš Urbásek: barevná okna, 1961 Miloš Urbásek: dekorativní sloup, 1961 Václav Uruba: Sm?rník, 1966–1969 Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977–1979 Václav Uruba: busta Leoše Janá?ka, 1977 (?) Jan Václavík: D?tské hry, 1979–1980 Jan Václavík: R?st, 1970–1971 Jan Václavík: opona, 1978 Jan Václavík, Václav Fidrich: K?ídla, 1972 Jan Václavík: Jaro 30. dubna / Památník osvobození Ostravy 30. dubna 1945, 1987–1988 Ida Vaculková, Vladislav Vaculka: d?licí st?ny, 1967–1969 Rudolf Valenta: bez názvu / Konstruktivistická plastika, 1967 Vratislav Varmu?a: dekorativní sloup, po?átek 90. let 20. století Vratislav Varmu?a: Zrození kv?tu, 1966–1970 Vratislav Varmu?a: Pam?tní deska ob?tem komunistické totality, konec 90. let 20. století (?) Vratislav Varmu?a: ?ardiniéry, 1982 Aleš Vaší?ek, Jaroslav Matouš, Miloslav Koukolík: Uhelné sloje / Historie a sou?asnost ?ivota na nám?stí Republiky, 1983–1986 Karel Vašut: Vít?zství práce, 1987–1989 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954–1955 Karel Vávra: Matka Zem?, 1961–1964 Karel Vávra: Práce a v?da, Hornictví, Chemie, Um?ní, Energetika, Potraviná?ství, 1955–1956 Karel Vávra: busta Ji?ího Myrona, 1943 Karel Vávra: 12 znamení zv?rokruhu a Noc a den, 1956–1957 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?, 1969–1970 Karel Vávra: Thálie, 1959–1960 Karel Vávra: Horník, Sb?ra?ka jablek, Sléva? a ?ne?ka, 1955–1956 Karel Vávra: Píse? domova, 1960 Karel Vávra: Soutok ?ek, 1968 Karel Vávra, Jan Jírovec, Konrád Babraj: Památník osvobození Rudou armádou / Památník hrdin?, 1945–1947 Rudolf Vávra: busta Bed?icha Smetany, 1924 Nikola Khoma Vavrous: Panta rhei, 2018? Nikola Khoma Vavrous, Martin Sabon Sn?hota: mural s dopravní tematikou, 2018 Vlastimil Ve?e?a, Ji?í Myszak: Matka, Zlepšovatel, Laborantka, Socha?, Houslistka a Atlet, 1959–1960 Eduard Felix Veith: Apoteóza Poezie, 1907 Aleš Veselý: Modlitba za zem?elého / Kaddish, 1967–1968 Old?ich Vícha: keramický reliéf pro recepci, 1979 Zden?k Vl?inský: plastická mapa kraje, 1980 Tomáš Volkmer, Pavel Skorkovský: Král, Královna, And?l, ?ert, Kašpárek a Smr?ák, 2010–2011 Tomáš Volkmer, Pavel Skorkovský: Král, Královna, And?l, ?ert a Kašpárek, 1999 Jan Vose?ek: P?írodní motivy, 1982–1984 Bed?ich Votruba: Strom ?ivota, 1967 (?) Bed?ich Votruba: Hodiny míru / Vesmír a sv?t, 1967 (?) Vyslou?il Architekti, Petr Szyroki, Lukáš Dvorský, Tomáš Arnošt: Galerie Piazzetta, 2018 Vyslou?il Architekti: And?lé, 2016–2018 Ji?í Vyvial: ?as, Sou?ení, Te?, Osud, 2005 Mariusz M-City Waras: Skok, 2020 Nils Westergard: Taylor, 2016 Nils Westergard: Ostravská Madona / Meredith, 2016 Jind?ich Wielgus: d?ev?né reliéfy, 1970–1976 Vilém Wünsche: Hornická zábava, 1952–1955 Vilém Wünsche, Valentin Dr?kovic: Horník a Léka?, 1961 Václav Zajíc, Ev?en Scholler, Jan Fišera: d?licí m?í? pro vinárnu, 1980–1982 Johann Hyacint Zelander: Mariánský sloup, 1702 Milan Zezula, Jaroslav Hajda: Kup?edu – zpátky ni krok, 1983 Milan Zezula, V?ra Tošenovská: Zátiší, 1965 Milan Zezula: Ve?erní m?sto / Ostrava, 1961–1964 Milan Zezula: dno d?tského brouzdališt?, 1968–1971 Marie Zlatníková: busta Jaroslava Vogela, 1973 Z. ?á?ek: plastika a reliéf, 1966–1970 Josef František ?ák: Múza a Merkur / Um?ní a obchod, 1926 Karel ?aluda: Motýl, 1976–1980 Karel ?aluda: Pen??nictví, 1987–1988 Helena ?elezná: Hudba a Drama / Báj o Orfeovi, 1907 František ?emli?ka: Úroda a Technika, 1959 František ?emli?ka: reliéfy v jídeln?, 1962 Ji?í ?lebek: Sirény dvacátého století / Karyatidy, 1982–1983