Yves Trudeau: bez názvu / Had / Labu?

 • Název bez názvu / Had / Labu?
 • Autor Yves Trudeau
 • Vznik 1969
 • Typ plastika
 • Materiál ocel
 • Stav posprejováno, siln? zne?išt?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry 310 x 380 x 200 cm; z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1969; p?vodn? instalováno spolu s dal?ími sympozijními plastikami v Komenského sadech, roku 1974 p?emíst?no do Frýdlantu nad Ostravicí a instalováno u tamního nádra?í (av?ak pozm?n?n? ? dne?ní spodní ?ást ?n?la nahoru), roku 1994 p?evezeno zp?t do Ostravy, rekonstruováno a instalováno v sadu Milady Horákové; v zá?í a ?íjnu 2017 restaurováno z grantových prost?edk? m?sta (p?íjemcem dotace kulturní spolek Fiducia) dle pokyn? autora (oran?ová barva zm?n?na na barvu nerezu, která byla p?vodním autorským zám?rem)
 • Zdroj Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava 1995; ??astná
 • Sou?adnice 49.832270, 18.270501
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sad Milady Horákové
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2011
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: GVUO
  popis: p?vodní instalace v Komenského sadech
  foto: Jan Palkovský
 • zdroj: GVUO
  popis: umíst?ní plastiky ve Frýdlantu nad Ostravicí
  datum: 1. polovina 90. let 20. století
 • zdroj: GVUO
  popis: po nové instalaci v sadu Milady Horákové v 1. polovin? 90. let 20. století
  foto: Hana ?íhalová