Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 60. léta 20. století (Epocha vzniku)

1958–1970


Ji?í Babí?ek: Polopostava, 1967–1972 Ji?í Babí?ek: Rodina, 1963–1969 Ji?í Babí?ek: Smrt, 1964–1970 Ji?í Babí?ek: Tribunové lidu, 1968–1974 Ji?í Babí?ek: St?elci / Boj v kosmu, 1966–1967 Konrád Babraj: ?n?, 1958–1961 Konrád Babraj: d?licí st?na, 1963–1966 Konrád Babraj: výtvarné ?ešení hlavního vstupu, 1967 Otakar Baran, Edgar Baran: sklen?né supraporty, 1961–1964 Miloš Barto?, Konrád Babraj: Památník Miloše Sýkory, 1962–1965 Václav Bej?ek: Pé?e o zdraví, 1958–1962 František B?lohlávek: Výv?sní štít pošty 2, 1968–1972 Štefan Belohradský: Zázra?ný strom – M?sto utopie, 1967 Drahoslav Beran: reliéf, 1966 Drahoslav Beran: plastika ve fontán?, 1966–1969 Drahoslav Beran: U d?bánu, 1970 Drahoslav Beran: 4 medailony, 1968–1970 Drahoslav Beran: reliéf, 1969 Drahoslav Beran: plastika v exteriéru, 1968–1974 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1968 Václav Beránek: m?í?, 1968–1970 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1963 Robert Bohá?ek: sklen?ná plastika pro reprezenta?ní vzorkovnu, 1967 Svatoslav Böhm: reliéf, 1968 Svatoslav Böhm: d?ev?ný reliéf, 1968–1969 Svatoslav Böhm: kab?incový reliéf a prostorová komunika?ní grafika, 1969–1971 Janez Boljka: bez názvu / Strom, 1967 Jaroslav Bro?: Laborato?, 1967–1968 Jaroslav Bro?: Pracovní úsilí a Mírový motiv, 1962–1963 František Burant: sklen?né vitrá?e smute?ní sín?, 1962–1968 Milan Bu?ival: Keramický emblém u vchodu do prodejny Pramen, 1968 Nicola Carrino: bez názvu, 1967 Otto Cienciala: abstraktní reliéf, 1961–1964 Otto Cienciala: dekorativní st?na, 1967 Otto Cienciala: fontána, 1969–1970 Otto Cienciala: kv?tiná?e a váza, 1962–1963 Otto Cienciala: bez názvu / ?ivý sloup, 1969 Otto Cienciala: Davidova hv?zda, 1966 Otto Cienciala: Pam?tní deska bojovník?m proti fašismu, 1958 Otto Cienciala: prostorová kompozice / Kormidlo / Globus, 1967 Emil Cimbura: mramorové mozaiky, 1959 Zita ?apková: dekorativní st?na, 1969–1970 Lumír ?merda: Orloj Sn?hurka / Pohádka / ?arovný les, 1970–1971 Lumír ?merda: Chléb a víno, 1969–1971 Lumír ?merda: uzavírací m?í?, 1969–1970 Lumír ?merda, Bronis?aw Firla (?): ?ešení fasády, 1969–1970 Lumír ?merda: Zv?rokruh, 1970 Lumír ?merda: reklamní plastika, 1969–1971 Lumír ?merda, Bronis?aw Firla: fontána, 1970–1971 Lumír ?merda, Bo?ena Kubová: Rybá?ská sí?, 1969 Lumír ?merda: kinetický pouta? Boccaccio, 1968–1969 Lumír ?merda: Hornicko-geologická fakulta VŠB, 1967 Lumír ?merda: sv?telný nápis interhotelu, denního baru Sn?hurka a restaurace Kyjevanka, 1967–1971 Lumír ?merda: vstupní vrata baru Boccaccio, 1967–1968 Lumír ?merda: výzdoba baru Salajka, 1967 Lumír ?merda, Ev?en Kuba: kinetický reliéf, 1970–1973 Ji?í Jaromír Drozd: barevná okna, 1960–1961 Ji?í Jaromír Drozd: Letící husa, Zpívající ptá?ek, Pták a Sluní?ko, 1961–1962 Ji?í Jaromír Drozd: ?ty?i ro?ní období / Lidová zábava / Tane?ní motivy, 1958–1960 Ji?í Jaromír Drozd: Výboj energie (v elektromagnetickém poli), 1961–1964 Ji?í Jaromír Drozd: ?arovný les, 1968 Ji?í Dušek: Le?ící ?ena, 1968–1976 Old?ich Fidrich: d?tská proléza?ka, 1964–1965 Old?ich Fidrich: busty Josefa Kotase a generál? Vladimíra Janka a Andreje Ivanovi?e Jeremenka, 1970–1975 Marie Fidrichová: Zví?ata / výtvarn? ?ešené st?ny, 1965–1968 Bronis?aw Firla: pouta? Teplotechny, 1968 Bronis?aw Firla (?): Kostky / d?tské h?išt?, p?elom 60./70. let 20. století Alois Fišárek: Pov?ry, pohádky, okouzlení, 1959–1961 Alois Fišárek: Moderní doba, 1959–1961 Alois Fišárek: dekorativní záv?s, 1960 Jaroslav Fišer: fontána, 1967–1968 (?) Veronika Flaková: V?d?ní, 1970 Veronika Flaková: Zdravotníci a pacienti, 1969–1970 Veronika Flaková: malba, 1966–1969 Veronika Flaková: 4 art-protisy, 1967 Vladislav Gajda: Prométheus / Rozmach v?dy, techniky a civilizace, 1968–1973 Vladislav Gajda: Zrození ?eleza, 1968–1970 Vladislav Gajda: Památník stávky na dole Hlubina 1872, 1965 Vladislav Gajda: Památník revolu?ních boj? / Stávka na Dole Trojice, 1951–1965 Vladislav Gajda: Kubus, 1967–1968 Vladislav Gajda: dekorativní reliéf, 1967–1969 Vladislav Gajda: Uhlí a ?elezo / Zrod uhlí, 1968–1972 Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967 Vladislav Gajda: Kompozice, 1965 Vladislav Gajda: Slunce, 1967–1973 Vladislav Gajda: dekorativní st?ny, 1968–1969 Vladislav Gajda: Nar?stání, 1966–1967 Vladislav Gajda: reliéfní st?na, 1966 (?) Vladislav Gajda: Reminiscence / Dív?í hlava, 1958 Vladislav Gajda: fontána, 1966 Vladislav Gajda: Kosmická píse?, 1968–1969 Vladislav Gajda: Milicioná?, 1961–1962 František Gajdoš: M?síc a Slunce, 1965–1970 Jeroným Grmela: Plody, 1966 Jaroslav Grus: Vitrá?e v jídeln? reprezenta?ní místnosti, 1969 Mira Haberernová Tran?íková: Odchod, 1966–1970 Miloslav Hájek: Le?ící ?eny, 1962 Jan Hána: Mate?ství a Mládí, 1958–1960 Pavel Hanzelka: d?tská proléza?ka, 1966–1969 Pavel Hanzelka: No?ní ptáci, 1971 Pavel Hanzelka: Bubá?ci, 1967–1968 Pavel Hanzelka: Ryba, 1972 (?) Pavel Hanzelka: Ryba, Motýl, Pták, Sova a Pavouk, 1966–1969 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1970 Pavel Hanzelka: No?ní ptáci, 1968–1969 Stanislav Hanzík: Dív?í tajemství, 1958–1961 Stanislav Hanzík: Mládí, 1958–1961 Stanislav Hanzík: Danae, 1967 Vincenc Havel: Mu? a ?ena, 1967 Vincenc Havel: Ran?ný / Památník padlým zam?stnanc?m závodu, 1965–1967 Vincenc Havel: Rozmar, 1966 Adolf Havelka: Památník Polanecké spojky, 1964 (?) Josef Havlí?ek: potrubní most, 1968 Bla?ej Heiser, Otto Cienciala: Památník ob?tem stávky na Dole Trojice 1894, 1965–1966 Benjamin Hejlek: dekorativní sklen?né výpln?, 1967 Benjamin Hejlek, František Burant: dekorativní zábradlí, 1967 Miloslav Hejný: Zlatá brána, 1966–1970 ?estmír Hlavinka: dekorativní st?na v ?ekárn?, 1962–1970 ?estmír Hlavinka: d?licí st?na, 1963–1967 ?estmír Hlavinka: kovová m?í?, 1964 Josef Hvozdenský: Vlaková doprava v hutnické výrob? / Ostrava, 1967–1968 Miloslav Chlupá?: Non scholae, sed vitae, 1959–1961 Miloslav Chlupá?: Le?ící, 1969 Antonín Ivanský: Památník odboje, 1961 Antonín Ivanský: Hutník, 1959–1962 Antonín Ivanský: Sedící dívka, 1970 Antonín Ivanský: Budování Poruby, po?átek 60. let 20. století (?) Antonín Ivanský: abstraktní reliéf, 1968 Antonín Ivanský: Zabra?te válkám / Vietnam, 1958–1959 Antonín Ivanský: Ptáci / Holubice, 1963 Bohumil Jahoda, Jeroným Foltýn: Tan?ící d?ti, 1962 Jaromír Jan?ík, Otto Cienciala: reliéfní st?na, 1968–1970 Jozef Jankovi?: ?e?tí and?lé, 1965–1970 Vladimír Janoušek: Pegas / Letící stroje, 1970–1971 Vladimír Janoušek: reliéfní plastika p?ed ob?adní síní, 1962–1968 Vladimír Janoušek: Niké, 1968–1969 Vladimír Jarcovják: Velká Morava, 1968–1974 Vladimír Jarcovják: mozaika, 1968–1971 Jerzy Jarnuszkiewicz: bez názvu / Obrazovka, 1967 Lubomír Jurok: mozaika, 1967 Antonín Kalvoda: Mír / keramický reliéf, 1963–1964 Miroslav Karpala: Výtvarné ?ešení p?edpasá?ních prostor? v?etn? orienta?ních reklam, 1966–1969 Miroslav Karpala: Znaky, 1967 Jan Kavan: Nová spole?nost / Výstavba m?sta, 1958–1961 Ji?í Kemr: rozety, 1959 Ji?í Kemr, Ji?í Barto?: dekorativní výzdoba restaurace a vinárny Jind?iška, 1959 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: vstupní brána, 1965–1969 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: H?bitovní stéla, 1959–1970 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967–1968 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1963–1964 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: d?licí m?í?, 1964–1965 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1959–1970 Ivo Klimeš: fontána, 1970 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: Vertikála, 1966–1969 Bed?ich Klou?ek: mosazná vitrá?, 1967 Jan Koblasa: Schody do nebe, 1964–1965 Jan Koblasa: Pocta Ptolemaiovi, 1965 (?) Josef Kolá?: Oblaka, 1966–1968 Josef Kolá?: Ostrava ve dne a Ostrava v noci, 1960–1961 Josef Kolá? (?): dekorativní záv?s, 1964 Karel Kolumek: Smysly a rozum / Vztah v?dy a p?írodní reality, 1968–1969 Vladimír Kopecký: Sklen?né hodiny, 1967 Rudolf Kouba: d?licí m?í?, 1969–1970 Rudolf Kouba: dekorativní st?na, 1967 Eva Kršková: Mladý ?ivot, 1961 Bohumír Krystyn, Benjamin Hejlek: sklen?né st?ny, 1963–1965 Bohumír Krystyn: d?licí st?ny, 1967–1970 Miroslav Kubátek: d?licí m?í?, 1970 Jánuš Kubí?ek, Ji?í Barto?: Býk, 1965–1969 Bo?ena Kubová: vázaný záv?s, 1969 Bo?ena Kubová: leptaná skla, 1966 Zden?k Ku?era: Dvojice, 1963–1964 Zden?k Ku?era: Totem, 1969–1970 Zden?k Ku?era: Ryba a holubice, 1961–1962 Vladimír Kýn: dekorativní sloupy, 1963–1966 Jana Laštovková Bartošová, Karel Kronych: Výroba elekt?iny, 1961–1962 Bronis?aw Liberda: osv?tlovací t?lesa, 1969 Old?ich Lípa: reliéf ?elní st?ny, 1967–1968 V?ra Lišková: Den a noc, 1959–1960 V?ra Lišková: Zátiší / dekorativní supraporty, po?átek 60. let 20. století (?) J. Lokša: plot Teplotechny, 1968 Václav Lokvenc: ?tená?ka / Zamyšlená, 1958–1959 Václav Lokvenc: Dívky / Jaro, Léto, Podzim a Zima, 1960 Jaroslava Lukešová: busta Vojt?cha Martínka, 1965 Zden?k Má?el: mramorová mozaika, 1969–1970 Karel Malich: ?ernobílá plastika, 60. léta 20. století Ji?í Marek: Jednota / Obru?í, 1966 Ladislav Martínek: Koupel, 1958–1962 Ladislav Martínek: Kulturní revoluce (Um?ní, Práce, V?da), 1960 Bohumír Matal: dekorativní vitrá?, 1965–1966 Stanislav Mikuláštík: Klement Gottwald, 1962–1965 Ji?í Moravec: neonová reklama obchodního domu Ostravica Textilia, 1957–1958 Ji?í Myszak: Matka s dít?tem, 1963–1966 Ji?í Myszak: dekorativní kv?tníky, 1964 Ji?í Myszak: Památník ob?tem fašismu, 1968–1969 Ji?í Myszak: Školáci, 1959–1960 Ji?í Myszak: pam?tní deska Jo?ce Jab?rkové, 1962 Ji?í Myszak: Torzo III, 1964 Ji?í Myszak: busta Emanuela Bastla, 1959 Ji?í Myszak: Vzhlí?ející, 1961–1965 Jan Maria Najmr: Stádo, 1966–1969 Jan Maria Najmr: Kosmonautika, 1963 Vladimír Navrátil: Kosmický v?k / Mírové vyu?ití atomové síly, 1959–1963 Karel Nepraš: Rodina p?ipravená k odjezdu, 1969 neznámý: Kv?ty, 60. léta 20. století (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: T?ebovická elektrárna, 60. léta 20. století (?) neznámý: kv?tníky, 60. léta 20. století (?) neznámý: Šnek, 60. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní skla, 60. léta 20. století (?) neznámý: kovový pylon, 1963–1967 neznámý: reliéf, konec 60. let 20. století (?) neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: mozaika, konec 60. let 20. století (?) neznámý: busta Jana Amose Komenského, 60. léta 20. století (?) neznámý: podlahová mozaika, 1. polovina 60. let 20. století neznámý: Ptáci, 1958 neznámý: designová svítidla, 1965 (?) neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Bubliny, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: dekorativní zábradlí, 60. léta 20. století (?) neznámý: geometrický pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: D?lník mostárny, 1968 (?) neznámý: dekorativní parapety, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: Památník ob?tem okupace 1939–1945 / Lide, bdi!, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: dekorativní pr?svit, p?elom 50./60. let 20. století neznámý: Liška, 60. léta 20. století (?) neznámý: dekorativní st?na, 60. léta 20. století neznámý: pouta?, 60. léta 20. století neznámý: konstruktivistická mozaika, 1962 (?) neznámý: Hutník / Sléva?, 1961 (?) neznámý: Hodiny, 60. léta 20. století (?) Jan Nušl: dekorativní st?na a m?í? ve výkropní kapli, 1962–1968 Jan Obšil: Stavitel a Zedník, 1961 Jan Obšil: 2 sgrafita, 1962 Jo Oda: bez názvu / P?esýpací hodiny, 1967 Eduard Ov?á?ek: abstraktní reliéf, 1968–1969 Eduard Ov?á?ek: Mým zám?rem je nemít zám?r, 1965 Eduard Ov?á?ek: Kompozice písma, 1966 Eduard Ov?á?ek: Totemy, 1965 Eduard Ov?á?ek: Struktura p?dy, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: reliéfní sloup, 1969–1970 Eduard Ov?á?ek: reliéf, 1967 Eduard Ov?á?ek: Mobilní st?na, 1970 Eduard Ov?á?ek: T?i totemy / Rodina, 1970–1972 Eduard Ov?á?ek, Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1973 Eduard Ov?á?ek: 3 figury, 1968–1970 Alena Ov?á?ková: reliéf pro kv?tinovou sí?, 1968–1971 Arnošt Paderlík: Kovová opona s reliéfy, 1961 (?) Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka, 1969–1970 Jaroslav Papoušek: výzdoba mate?ské školy, 1961–1962 Otakar Petroš: Vzd?lání, zábava, pou?ení / Kulturní revoluce, 1960–1961 (?) Radko Pila?: Pohádky, 1961–1962 Stanislav Podhrázský: B??ec, 1969 Rudolf Popp: Hutník, p?elom 50./60. let 20. století (?) Rudolf Prokop: dekorativní st?na, 1967 Rudolf Prokop: Ptáci, 1961–1964 Rudolf Prokop: výtvarné ?ešení st?ny, 1966 Rudolf Prokop, Hugo Demartini: puklicový reliéf, 1967 Rudolf Prokop: dekorativní výzdoba, 1962 Rudolf Prokop, Rudolf Kouba: abstraktní reliéf, 1968–1969 Rudolf Prokop: dekorativní m?í?, 1967 Rudolf Prokop: Prométheus, 1962 Jan Provazník: dekorativní paneau, 1963–1964 Jan Provazník: malba, 1966–1967 Ivo P?íleský: reliéf, 1972 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: Dendrit, 1967–1968 Ivan Racek, Vja?eslav Irmanov: 7 reliéf?, 1967–1968 (?) Jind?iška Radová, Pravoslav Rada: fontána / Královský dv?r, 1967 František Radvan, Jan Hána: Hornický znak, 1959 František Radvan: Ošet?ovatelka s dít?tem / Mate?ství, 1958–1960 Karl Age Riget: bez názvu, 1969 René Roubí?ek: ?elní sklen?ná st?na výkropní kaple, 1962–1968 René Roubí?ek, František Burant: vstupní dve?e do malé a velké ob?adní sín?, 1970 Aleš Rozehnal: busta Ivana Olbrachta, 1958 Aleš Rozehnal: Ostrava na za?átku 18. století, 1965 Radúz Rozhon: Památník 1. ?eskoslovenské smíšené letecké divize v SSSR / Letadlo, 1960–1961 RS (?): Produkty mostárny, 1968 Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí, 1960 Miroslav Rybi?ka: D?v?átko s kv?tiná?em, 1958–1961 Miroslav Rybi?ka: Fantazie, 60. léta 20. století (?) Miroslav Rybi?ka: Medví?ata, 1967–1968 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1967 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1966–1967 Miroslav Rybi?ka: Porubské mládí, 1960 Miroslav Rybi?ka, Otto Cienciala: 3 reliéfy pro prodejny, 1958–1962 Miroslav Rybi?ka: Milenci / Smutní milenci, 1966 Miroslav Rybi?ka: Léka?ka s dít?tem, 1961–1962 Miroslav Rybi?ka: pam?tní deska Karolu Šmidkemu, 1970 Barna von Sartory: Brána, 1967 Emil Sedlík: Faun, 1966 Emil Sedlík: Hodiny, 2. polovina 60. let 20. století (?) Emil Sedlík: Pták, 60. léta 20. století (?) Emil Sedlík: Hutník, 1965 Otakar Schindler: designové prvky interiéru divadla, 1966 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1964 Otakar Schindler: Let do vesmíru / Sputnik / Úsp?chy soudobé kosmonautiky, 1961 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1967–1968 Otakar Schindler: Léto, 1962 Otakar Schindler: dekorativní st?na, 1961–1964 Otakar Schindler: Haví?i, 1961–1964 Jaroslava Schindlerová: podlahová mozaika, 1962–1963 Jaroslava Schindlerová: dekorativní m?í?, 1961–1964 Jaroslava Schindlerová: dekorativní plastika, 1962 Otakar Sivera, Konrád Babraj: 2 m?í?e, 1966 Martin Sladký: mozaika, 1967–1972 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1968–1969 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: dekorativní st?na, 1967–1968 Jan Václav Straka: emblémy portálu divadelní scény / Pokrokové tradice ?eské divadelní tvorby od Tyla k sou?asnosti, 1960 Jan Václav Straka: reliéf, 1966–1969 Otto Sukup: Matka s dít?tem, 1962–1964 Otto Sukup: Kameny, 1966–1969 Franciszek ?wider: dekorativní st?na, 1969–1970 Vladimír Sychra: Drama, Opera a Balet, 1960–1961 (?) Luboš Synecký: Tanec, zábava a kultura, 1962 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: dekorativní m?í?, 1968–1970 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: výtvarná díla pro denní bar a salonek restaurace, 1969–1971 Václav Šafá?, Pavel Hanzelka: pouta? prodejny, 1968–1970 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: dekorativní st?na, 1968–1970 Jaroslav Šajn: reliéf a sto?ár, 1962 František Šenk: Odpo?inek, 1966 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í zalo?ení m?sta Ostravy, 1968–1969 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í 50 let zalo?ení ?eskoslovenska, 1968–1969 Antonín Šir??ek: Pr?mysl, Zem?d?lství a Znak Ostravy, 1959 Josef Špa?ek: Labut?, 1960 Karel Št?tká?: Mu? a ?ena, 1961–1964 Karel Št?tká?: sklen?ná d?licí st?na, 1969–1970 Karel Št?tká?, Jan Provazník: ?ena s p?eslicí, 1963 Karel Št?tká?: dekorativní m?í?e, 1967 Karel Št?tká?, Vilém Wünsche: dekorativní st?na, 1967–1968 František Štorek: bez názvu / Le?ící t?lo, 1967 Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: Rodina, 1961 Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: d?licí st?na, 1964–1965 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Hudební motiv, 1962 Bed?ich Augustin Tkaczyk, Bronis?aw Firla: Kvetoucí ke?, 1968–1973 Bed?ich Augustin Tkaczyk: reliéf, 1962–1963 Bed?ich Augustin Tkaczyk: ?ena s ovocem, 1961–1964 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Komunikace / leptaná skla, 1960–1961 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Barevná kompozice / Letadlo, 1966–1968 V?ra Tošenovská: dekorativní m?í?, 1963–1965 V?ra Tošenovská: Ryby, 1967–1969 V?ra Tošenovská: Um?ní, nejkrásn?jší v?c kultury, 1968–1970 V?ra Tošenovská: dekorativní st?ny, 1962–1965 V?ra Tošenovská: mozaika, 1967–1968 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1963–1964 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1967–1970 Yves Trudeau: bez názvu / Had / Labu?, 1969 Drahomír T?ma: dekorativní st?na herny, 1965 Drahomír T?ma: neonová výzdoba kavárny Elektra, 1958 Drahomír T?ma: Zátiší, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: dekorativní pás, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: vstupní dve?e, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: výv?sní štíty obchod?, 1963–1964 Radim Ulmann, Bed?ich Augustin Tkaczyk, Ji?í Myszak: výtvarné ?ešení podchod?, 1968–1970 Radim Ulmann: dekorativní ze?, 1968–1969 Radim Ulmann: d?ev?ná plastika, 1966 Radim Ulmann, Vincenc Makovský: památník Klementa Gottwalda, 1967–1968 Radim Ulmann, Otakar Schindler: dekorativní st?na nad katafalkem, 1962–1968 Miloš Urbásek: barevná okna, 1961 Miloš Urbásek: dekorativní sloup, 1961 Václav Uruba: Letící, 1965 Václav Uruba: D?tské skláda?ky, 1966 Václav Uruba: dekorativní st?na schodišt?, 1967–1968 Václav Uruba: abstraktní reliéf, 1967–1968 Václav Uruba: reliéfní st?na, 1965 Václav Uruba: Strom ?ivota, 1967–1968 Václav Uruba: Sm?rník, 1966–1969 Václav Uruba: naddve?ní reliéfy, 1967–1968 Ida Vaculková, Vladislav Vaculka: d?licí st?ny, 1967–1969 Rudolf Valenta: Ohe?, 1968–1970 Rudolf Valenta: bez názvu / Konstruktivistická plastika, 1967 Rudolf Valenta: dekorativní m?í?e, 1968–1969 Marcela Valentová, Rudolf Valenta: dekorativní st?na, 1969–1971 Hynek Vá?a (?), Pavel Hanzelka: ?ardiniéry, 1970 Vratislav Varmu?a: Radost ze ?ivota, 1969–1976 Vratislav Varmu?a: Zrození kv?tu, 1966–1970 Karla Vašicová, Old?ich Vašica: mozaika, 1966 Karel Vašut: Poloakt / ?tená?ka, 1962 Karel Vašut: busta Julia Fu?íka, 1959 Karel Vávra: Zdraví, 1961–1962 Karel Vávra: Lachtan, 1965–1966 Karel Vávra: Soutok ?ek, 1968 Karel Vávra: Stava?i, 1961 Karel Vávra: Thálie, 1959–1960 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?, 1969–1970 Karel Vávra: Píse? domova, 1960 Karel Vávra: Matka Zem?, 1961–1964 Karel Vávra: Haví?, 1961 Karel Vávra: Zví?ata, 1963 Karel Vávra: reliéf pro východní vrátnici, 1959 Vlastimil Ve?e?a, Ji?í Myszak: Matka, Zlepšovatel, Laborantka, Socha?, Houslistka a Atlet, 1959–1960 Aleš Veselý: Modlitba za zem?elého / Kaddish, 1967–1968 Ludvík Voneš: ?elezárny, 1964–1965 Ludvík Voneš: kovová m?í? s hutním sklem, 1964 Ludvík Voneš: mozaika, 1964 Ludvík Voneš: leptaná okna (vitrá?) a reliéf, 1963–1965 Ludvík Voneš: opona, 1966–1968 Bed?ich Votruba: Strom ?ivota, 1967 (?) Bed?ich Votruba: Hodiny míru / Vesmír a sv?t, 1967 (?) Jind?ich Wielgus: Podve?er / Milenci, 1961–1963 Jind?ich Wielgus, Jan Kudlá?ek: Stéla, 1966–1967 Vilém Wünsche, Valentin Dr?kovic: Horník a Léka?, 1961 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: vitrá?, 1967–1968 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?, 1958–1960 Milan Zezula: Zkouška oceli, 1962 Milan Zezula: Ve?erní m?sto / Ostrava, 1961–1964 Milan Zezula: vrata ?idovského h?bitova, 1967 Milan Zezula: Hutnický motiv, 60. léta 20. století Milan Zezula, V?ra Tošenovská: Zátiší, 1965 Milan Zezula: dno d?tského brouzdališt?, 1968–1971 Milan Zezula: Hutník, 60. léta 20. století (?) Z. ?á?ek: plastika a reliéf, 1966–1970 František ?emli?ka: Úroda a Technika, 1959 František ?emli?ka: reliéfy v jídeln?, 1962 František ?emli?ka: dekorativní reliéf, 1962