Otto Sukup: Matka s dít?tem

 • Název Matka s dít?tem
 • Autor Otto Sukup
 • Vznik 1962–1964
 • Typ plastika
 • Materiál vápenec rumunský
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sout?? 1962; dílo bylo dokon?eno roku 1964, ale vzhledem ke zm?n? umíst?ní bylo instalováno teprve následujícího roku ? je?t? 1966, kdy komise kolaudovala dílo a ocenila dosa?enou výtvarnou kvalitu, se hovo?í o provizorním umíst?ní (to v?ak ji? patrn? z?stalo); ??astná Poruba uvádí jako spolupracovníka Jana Václava Straku ? a?koli prameny ZAO Dílo o takové spolupráci nehovo?í, je fotograficky dolo?ena ú?ast Straky p?i kone?ných úpravách sochy na míst? v roce 1966
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková; IVÁNEK, Jakub. Novodobé madony II. OstravaBlog, 10. 7. 2014 (http://ostravablog.cz/komentare/novodobe-madony-ii/)
 • Sou?adnice 49.832614, 18.176876
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace v par?íku u zastávky Poruba vozovna
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: tém?? dokon?ená socha na dvo?e Sukupova ateliéru p?ed cestou do Ostravy (mezi pravou rukou ?eny a jejím krkem je zatím ponechána vzp?ra kv?li bezpe?í sochy p?i transportu)