Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? Poruba

Emil Adamec: Baba / Matka a dít?, 2005 Konrád Babraj: ?n?, 1958–1961 Václav Bej?ek: Pé?e o zdraví, 1958–1962 Drahoslav Beran: plastika v exteriéru, 1968–1974 Václav Beránek: m?í?, 1968–1970 Svatoslav Böhm: designové prvky, 1982 Jaroslav Bro?: Pracovní úsilí a Mírový motiv, 1962–1963 Otto Cienciala: sv?telná plastika / Trojhlava, 1989 Otto Cienciala: abstraktní reliéf, 1961–1964 Lumír ?merda: Ostrava stavitelská, 1978 Lumír ?merda, Ev?en Kuba: kinetický reliéf, 1970–1973 Lumír ?merda: reliéfní sloup, 1973 Lumír ?merda: D?jiny stavitelství a dv? zátiší, 1977 Lumír ?merda: Amfora, 1981 Lumír ?merda: Zv?rokruh, 1970 Lumír ?merda: Telegram / Jubileum, 1976–1977 Lumír ?merda: Hornicko-geologická fakulta VŠB, 1980 Miloslav ?tvrtní?ek: Zrození m?sta, 1977–1981 Pavel Drda, Martin Ceplecha: Na za?átku bylo kolo / V?deckotechnická revoluce / Letící, 1987–1990 Ji?í Dušek: Le?ící ?ena, 1968–1976 Lukáš Dvorský: Památník ob?tem útoku 10. 12. 2019, 2020 David Escobedo Treviño: Jedlík, 2009 Old?ich Fidrich: d?tská proléza?ka, 1964–1965 Marie Fidrichová: keramický pouta?, 1976–1978 Marie Fidrichová: ?ardiniéry, 1984 Veronika Flaková: Zdravotníci a pacienti, 1969–1970 Veronika Flaková: 4 art-protisy, 1967 Veronika Flaková: V?d?ní, 1970 Veronika Flaková: malba, 1966–1969 Vladislav Gajda: Zrození ?eleza, 1968–1970 Vladislav Gajda: Torzo / Melodie, 1982–1983 Vladislav Gajda: Prométheus / Rozmach v?dy, techniky a civilizace, 1968–1973 Vladislav Gajda: Kubus, 1967–1968 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1982–1983 Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967 Vladislav Gajda: busta Jana Amose Komenského, 1956–1958 Vladislav Gajda: Uhlí a ?elezo / Zrod uhlí, 1968–1972 Vladislav Gajda, Jan Gajda: ?lov?k socialistické p?ítomnosti a poznání sv?ta, 1982–1983 Vladislav Gajda: Slunce, 1967–1973 Jaromír Gargulák: Myslitel, 2006 Antonín Gavlas: Fontána / Krystaly, 1995 Antonín Gavlas: Hodiny / Krystaly, 1995 Kate?ina Gavlasová: výzdoba kaple, 1995 Kurt Gebauer: Vodopád, 2001 Jeroným Grmela: Plody, 1966 Miloslav Hájek: Le?ící ?eny, 1962 Jan Hána: Mate?ství a Mládí, 1958–1960 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1970 Ji?í Harcuba: pam?tní deska Jaroslavu Koktovi, 2004 ?estmír Hlavinka: kovová m?í?, 1964 Stanislav Holý: D?tský sv?t / Duhová brána, 1985–1987 Jana Chrásková: Ostrava, 1985 Jana Chrásková, Pavel Chráska: ?ardiniéry, 1976–1977 Jana Chrásková, Pavel Chráska: Kohouti / Ptáci, 1976–1977 Jana Chrásková: Sv?t d?tí / Strom, 1975–1976 Antonín Ivanský: Budování Poruby, po?átek 60. let 20. století (?) Antonín Ivanský: D?lník s kamenem, 1981–1986 Antonín Ivanský: Ptáci / Holubice, 1963 Antonín Ivanský: Vinobraní / ?ena s hrozny, 1952 Antonín Ivanský: Vladimír Ilji? Lenin, 1971–1976 Antonín Ivanský: Horník / Mladý haví?, 1952 Antonín Ivanský: Úroda / ?ena s klasy, 1952 Antonín Ivanský: Hutník, 1959–1962 Antonín Ivanský: Labutí polibek, 1995 Jaromír Jan?ík, Otto Cienciala: reliéfní st?na, 1968–1970 Vladimír Janoušek: D?ti, 1956 Vladimír Janoušek: Hojnost, 1956 Vladivoj Jind?ich: nápis a motiv mineralogie, 1987 Lubomír Jurok: mozaika, 1967 Antonín Kalvoda: Mládí, 1957–1959 Antonín Kalvoda: reliéf, 1957 Jaroslav Kándl: Pioný?i, asi 1955 Jaroslav Kapec: Léka? a pacient, 1984 Jan Kavan: Nová spole?nost / Výstavba m?sta, 1958–1961 Miroslav Kavulák: Monument, 2004 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: Vertikála, 1966–1969 Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na, 1967–1968 Josef Kolá?: Oblaka, 1966–1968 Marius Kotrba: ?lov?k, 1999 Rudolf Kouba: dekorativní st?na, 1967 Rudolf Kouba: D?tský sv?t, 1984 Rudolf Kouba: Sova, 2002 (?) Petr Kracík: P?írodní motiv, 1986 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Mládí, ?ivot, p?íroda, 1987 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ze ?ivota mladých, 1979–1980 Zden?k Ku?era: Ryba a holubice, 1961–1962 Aleš Kv?to?: symbol restaurace, 1981 Aleš Kv?to?: emblémy okrskového st?ediska, 1976–1977 Josef Lindovský, Zden?k Kupka, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: designové ztvárn?ní v?tracího objektu, 1993 Zden?k Má?el: D?tské hry, 1956–1960 Stanislav Martinec: Hornictví a p?íroda, 1979–1982 Milan Mat?j: zasouvatelná m?í?, 1977–1978 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Karlu Bi?ovcovi, 2015 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Ev? Vláhové, 2016 Gábor Miklya: Polámaná kola, 2016 Augustin Milata: sklen?ný sloup, po?átek 90. let 20. století (?) Ji?í Myszak: Školáci, 1959–1960 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1975–1976 Ji?í Myszak, Vladislav Gajda: Kultura, Zem?d?lství, Pr?mysl, 1955–1957 Ji?í Myszak: fontána, 1979–1982 Myzsa: Abeceda ve vesmíru, 2012 Vladimír Navrátil: Kosmický v?k / Mírové vyu?ití atomové síly, 1959–1963 neznámý: Ptáci, 1958 neznámý: Erb Bzenc? z Markvartic, 1573 neznámý, Alois Hlubek: Kytky, Ptáci a další motivy, 1954 neznámý: Šnek, 60. léta 20. století (?) neznámý: kachlová st?na, 1. polovina 90. let 20. stol. neznámý: Ornamentální sgrafita, 1955 neznámý: Hory / Fatra, 70.–80. léta 20. století neznámý: pouta? Moravských chemických závod?, 1972 (?) neznámý: Panna Marie Bolestná, 1877 neznámý: dekorativní výzdoba podchod?, 50. léta 20. století (?) neznámý: T?i stropní rozety, 1956 (?) neznámý: Holubice míru, múzy a uniformované hlavy mu??, kolem 1955 neznámý: busta Jana Amose Komenského, 60. léta 20. století (?) neznámý: P?íroda, 1955 neznámý: domovní znamení a reliéf, 1955–1957 neznámý: Rybky, 1976 (?) neznámý: Mír d?tem, 2. polovina 70. let 20. století neznámý: alian?ní erb Wilczk? a Emo-Capodilist?, po roce 1858 neznámý: V?nec, 1957 neznámý: dekorativní skla, 60. léta 20. století (?) neznámý: nápis Olympia, 1977 (?) Eduard Ov?á?ek: Gramodeska, 1977–1978 Eduard Ov?á?ek: T?i totemy / Rodina, 1970–1972 Eduard Ov?á?ek, Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1973 Damian Pešan: Pioný?i, 1956 Miro Po?ár: Poruba, 2002 Marek Pra?ák: Dekorativní sklen?ná zást?na, 2023–2024 Marek Pra?ák: Co se d?je na ulici?, 2015 František Radvan: Ošet?ovatelka s dít?tem / Mate?ství, 1958–1960 Vladimír Relich: Hrající si d?ti, 1957–1958 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1967 Miroslav Rybi?ka: Léka?ka s dít?tem, 1961–1962 Miroslav Rybi?ka: P?ivítání / Otec s dít?tem / První máj, 1955 (?) Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009 Miroslav Rybi?ka: fontána, 1979–1980 Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009–2010 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: informa?ní mapky, 1985–1987 Marie Rychlíková, D?vana Mírová, Lydia Hladíková: Rytmus pohybu, 1985–1987 Lukáš ?ezní?ek: Tvá? se slzou / Masky, 2007 Karel ?íhovský: V?da a praxe / Škola a v?da, 1987–1988 Otakar Schindler: robinsonádní h?išt?, 1971–1972 Otakar Schindler: Indiánská vesni?ka, 1971–1972 Ev?en Scholler: Voda a my, 1987–1989 Ev?en Scholler: Ekonomie, spo?ivost, 1984 Ev?en Scholler: emblém restaurace Olympia, 1976–1977 Ev?en Scholler: Bankovnictví a Spo?ivost, 1981 Ev?en Scholler, Ev?en Kuba: Galerie cti, 1983–1983 Ev?en Scholler: Roh hojnosti, 1979 Jan Simota: Oslava hutnické práce, 1955 Jan Simota: Oslava hornické práce, 1955 Martin Sladký: Vzlet / Rozvoj lidského myšlení, 1973–1974 Martin Sladký: mozaika, 1967–1972 Aleš Stanovský: nápis a emblém menzy, 1987 Ctirad Stehlík, Milan König: Jiho?eská m?sta, 1976 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1968–1969 Ctirad Stehlík: Rostlinný motiv, 1984 Ctirad Stehlík, Stanislav Martinec: keramický reliéf, 1969–1971 Karel Stehlík, Ctirad Stehlík: Ji?ní ?echy, 1975–1976 Jan Václav Straka: reliéf, 1966–1969 Šárka Strnadlová Ksandrová, Zden?k Strnadel: vstup do m?sta od Klimkovic, 1980 Jan Timotheus Strý?ek: Pr?myslová krajina, 1982 studenti Um?leckého slévárenství VŠB-TUO: busta Georgia Agricoly, 1999 Otto Sukup: Kameny, 1966–1969 Otto Sukup: Matka s dít?tem, 1962–1964 Rudolf Svoboda: Práce / Nová doba / Nový v?k, 1975–1977 Ivo Sýkora: Klaun, 2007 Luboš Synecký, Vojt?ch Berka: Slune?ní hodiny a D?ti, 1956 Antonín Šir??ek: Vstup do m?sta, 1957 Karel Št?tká?: dekorativní m?í?e, 1967 Karel Št?tká?: ?ena a slunce, 1979–1985 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Komunikace / leptaná skla, 1960–1961 Bed?ich Augustin Tkaczyk: reliéf, 1962–1963 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1967–1970 Josef Treuchel: Geologie / Strom ?ivota, 1986–1987 Jan Václavík: mozaika, 1982 Ida Vaculková: Noc a den / Jiho?eský motiv, 1975–1976 Vratislav Varmu?a: Radost ze ?ivota, 1969–1976 Karel Vávra: Hornický u?e?, 1952–1953 Karel Vávra: Tan?ící d?ti, 1957 Karel Vávra: Práce a hry, 1956 Karel Vávra: Haví?, 1961 Josef Vitvar: reliéfy na atice, 1956 (?) Jind?ich Wielgus: Podve?er / Milenci, 1961–1963 Jind?ich Wielgus: Horníci / Práce, 1981 Jind?ich Wielgus: Zdravé ?ivotní prost?edí / Matka s dít?tem, 1985–1986 Jind?ich Wielgus: Rodina / Láska, 1981 Jind?ich Wielgus, Jan Kudlá?ek: Stéla, 1966–1967 Jind?ich Wielgus: Lidová píse? / Mládí, 1981 Jaroslava Zahradníková Brychtová, Stanislav Libenský: Úroda a Tv?rce / Úroda a Pr?mysl / ?ena a Mu?, 1958–1960 Miloš Zet: Stojící d?v?e, 1972–1976 Olbram Zoubek: Pedagogové a studenti / Lidé, 2002 ?áci ZUŠ, Antonín Gavlas: Barevná a bílá postava, 1988