Antonín Ivanský: Budování Poruby

 • Název Budování Poruby
 • Dílo zaniklé
 • Autor Antonín Ivanský
 • Vznik po?átek 60. let 20. století (?)
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ reliéf
 • Materiál sádra
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  dle Marie Štastné m?ly být na schodišti z foyer do sálu kulturního domu dva reliéfy Antonína Ivanského (ka?dý na jedné z podest schodiš?ových prostor?), v roce 2012 se však ji? nacházel na daném míst? jen reliéf Budování Poruby na podest? levého schodišt? (druhý reliéf, pokud vznikl, mohl být dle archivních dokument? ztvárn?ním dobov? oblíbeného kosmického tématu; v archivu Díla však p?ítomna ješt? fotografie sádrového reliéfu Pták? od tého? autora, její? instalace však rovn?? není dolo?ena - srov. samostatné heslo); p?i p?estavb? domu kultury na p?elomu 10. a 20. let 20. století došlo i k odstran?ní reliéfu s budovatelskou tematikou

 • Zdroj Vose?ková; BÁRTA, Jaromír. Architektonická skulptura Ostravy-Poruby. Bakalá?ská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005; ??ASTNÁ, Marie in: ?MAJSTRLOVÁ, V?ra - LEXA, Ji?í: Ze ?ivota porubského domu kultury. Ostrava, 2013.
 • Sou?adnice 49.826991, 18.167372
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace D?m kultury Poklad, ul. Mat?je Kopeckého, levý schodiš?ový trakt
 • zdroj: Šmajstrlová, V?ra - Lexa, Ji?í: Ze ?ivota porubského domu kultury, Ostrava 2013.