Jan Nušl: dekorativní st?na a m?í? ve výkropní kapli

 • Název dekorativní st?na a m?í? ve výkropní kapli
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jan Nušl
 • Vznik 1962–1968
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ dekorativní m?í? dekorativní st?na
 • Materiál hliník
 • Stav odstran?no patrn? p?i prom?n? malé smute?ní sín? v provozní prostory krematoria
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka celostátní sout?? 1962?63; Spurný o realizaci pí?e: "Základní my?lenka m?í?í... ? inspirovaných zá?itkem v p?írod? ? je vyjád?ena významovou relací horizontálních ty?í umíst?ných na st?n? a vertikálních prut? v brance, je? v celkové skladb? p?edstavuje pohledov? variabilní slo?ku. Nást?nné ty?e z matn? le?t?ného hliníku ? tvarová dominanta výzdoby ? napovídají odstup?ovanou délkou, ?í?kou i hustotou ?azení nestejné trvání ?ivotního b?hu, p?eru?ovaného v nepravidelných rozestupech krátkými svislicemi. Táhlé vodorovné p?ímky se vlevo jakoby ztrácejí do neur?ita - reminiscence na vzdalující se kola vodní hladiny. Vpravo p?esahují do pr?chodu, kde se p?i zav?ení branky protínají se systémem statických vertikál nebo voln? doznívají v prostoru. Branka má obdobnou, pon?kud vymezen?j?í soustavu prut?. Osou umíst?nou mimo st?ed a zprohýbaným p?dorysem z?stává nemobilní i pohyblivou ?ástí své konstrukce viditelná i p?i otev?ení."
 • Zdroj ZAO Dílo; SPURNÝ, Jan. Jan Nu?l. Praha 1983
 • Sou?adnice 49.833433, 18.312310
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace výkropní kaple (malá ob?adní sí?)
 • zdroj: periodikum Tvar 1966, ?. 5
  popis: model realizace (m?í?e a vrátek)
 • zdroj: SPURNÝ, Jan. Jan Nušl. Praha 1983
  popis: skica k m?í?i pro krematorium