Miloslav Hejný: Zlatá brána

 • Název Zlatá brána
 • Dílo zaniklé
 • Autor Miloslav Hejný
 • Vznik 1966–1970
 • Zánik 21. století
 • Typ plastika
 • Materiál trachyt
 • Stav odstran?no kolem roku 2010 bez v?domí ú?adu, osud sochy neznámý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka komise zvlá?? ocenila kvalitu nám?tu i realizovaného výsledku; první verze sochy, vysekaná z arno?tovského pískovce (vý?ka 130 cm), byla vystavena na 2. pra?ském salónu v dom? U hybern? v zá?í a? ?íjnu 1969 (fotografie oti?t?na v ?asopise Výtvarné um?ní 10/1969, s. 528) a dnes se nachází na zahrad? Hejného ateliéru v pra?ských Male?icích; název Zlatá brána m?l údajn? odkazovat k srpnové okupaci v roce 1968 a následnému po?átku tzv. normalizace
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; sd?lil Kry?tof Hejný (vnuk autora)
 • Sou?adnice 49.790291, 18.250351
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace p?ed MŠ Mitušova 4
 • datum: 2007
  foto: Marie Š?astná
 • zdroj: Výtvarné um?ní 10/1969
  popis: socha na výstav? U hybern?
  datum: 1969
 • datum: 2005
  foto: Petra Ponzerová