Rejst?íky ? T?íd?ní dle ?tvrtí ? Hrab?vka

Ji?í Babí?ek: Rodina, 1963–1969 Konrád Babraj: d?licí st?na, 1963–1966 Vlastimil Bártek: Sova, 2. polovina 90. let 20. století Drahoslav Beran: plastika ve fontán?, 1966–1969 Drahoslav Beran: dekorativní st?na, 1968–1971 Drahoslav Beran: dekorativní m?í?, 1971 Václav Beránek: dekorativní st?na, 1963 Svatoslav Böhm: kab?incový reliéf a prostorová komunika?ní grafika, 1969–1971 Otto Cienciala: Dvojice, 1975 Lumír ?merda: Chléb a víno, 1969–1971 Lumír ?merda: reklamní plastika, 1969–1971 Lukáš Dvorský, Marek B?uska: Den pátý, 2015 Jaromír Fajkus: Zdraví / Slunce, 1976 Old?ich Fidrich: U?itelka s d?tmi / D?ti – mláde?, 1981–1991 Bronis?aw Firla (?): Kostky / d?tské h?išt?, p?elom 60./70. let 20. století Vladislav Gajda, Jan Gajda: Ostrava – Volgograd, 1989–1992 Vladislav Gajda: Nar?stání, 1966–1967 Vladislav Gajda: dekorativní st?ny, 1968–1969 Vladislav Gajda: Vertikální motiv, 1971–1972 František Gajdoš: M?síc a Slunce, 1965–1970 Antonín Gavlas: Modla, 2011 Kurt Gebauer: Sedící d?v?e, 1977–1981 Ond?ej Géla: Aviatan, 2015 Ateliér Gravis: Pam?tní deska Ludvíku Klegovi, 2023 Pavel Hanzelka: d?tská proléza?ka, 1966–1969 Pavel Hanzelka: Ryba, 1972 (?) Pavel Hanzelka: Ryba, Motýl, Pták, Sova a Pavouk, 1966–1969 Miloslav Hejný: Zlatá brána, 1966–1970 ?estmír Hlavinka: d?licí st?na, 1963–1967 Antonín Ivanský: abstraktní reliéf, 1968 Vladimír Jarcovják: mozaika, 1968–1971 Vladimír Jarcovják: Velká Morava, 1968–1974 Jaroslav Kapec, Radomil Holá?: Dnes a zítra lépe ne? v?era, 1976 Ji?í Kaš?ák: robinsonádní h?išt? Vojáci, 1978 Pavel Klimoš, Radomil Holá?: dekorativní plastika s vlajkoslávou, 1975 Josef Kolá?: P?íroda, zdroj poznání / Geologické vrstvy, 1974–1975 Karel Kolumek: Smysly a rozum / Vztah v?dy a p?írodní reality, 1968–1969 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Budulínek, ?ervená Karkulka, Zví?átka a Dome?ky, 1973–1974 Zden?k Ku?era: Totem, 1969–1970 Zden?k Ku?era: Dvojice, 1963–1964 Vladimír Kýn: dekorativní sloupy, 1963–1966 Jaroslava Lukešová: busta Vojt?cha Martínka, 1965 Ji?í Masný: Houpa?ka a další d?tské reliéfy, 1995 Št?pán Mikula: Kv?t, 1976–1979 Ji?í Myszak: Sedící dívka, 1978–1980 Ji?í Myszak: ?ardiniéry, 1968 neznámý: fontána, p?elom 80./90. let 20. století (?) neznámý: Mladí ?elezá?i, p?elom 50./60. let neznámý: dekorativní parapety, p?elom 50./60. let 20. století (?) neznámý: And?lé, kolem roku 2010 (?) neznámý: dekorativní zábradlí, 60. léta 20. století (?) neznámý: d?tské h?išt? s totemem / Vodník, po?átek 70. let 20. století (?) neznámý: Zajíc, 2017 neznámý: pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi, 1936 neznámý: mozaika, konec 60. let 20. století (?) neznámý, Rudolf Kouba, Pavel Klimoš: památník stavby silnice Místecká, konec 80. let 20. století neznámý: Hodiny, ? Alena Ov?á?ková: ?ardiniéry, 1975 Alena Ov?á?ková: reliéf pro kv?tinovou sí?, 1968–1971 Vladimír Pavlica: ozna?ení ob?adní sín? / památník ob?tem druhé sv?tové války, 1983 Zden?k Pokorný: sv?telná plastika ob?adní sín?, 1982–1983 Jan Provazník: dekorativní paneau, 1963–1964 Jan Provazník: Sportem ke zdraví, 1974–1976 Jaroslav Rusek, Radomil Holá?: Mír – blaho zem? / Plamen, 1977–1978 Mikuláš Rutkovský: Zdraví / Sedící ?ena, 1977–1981 Miroslav Rybi?ka: plakátovací st?ny, 1977–1979 Ev?en Scholler: Vlasti strom / reliéf a vitrá?e ob?adní sín?, 1983 Ev?en Scholler, Aleš Kv?to?: Slune?ní hodiny, 1979 Václav Šafá?, Eduard Ov?á?ek: výtvarná díla pro denní bar a salonek restaurace, 1969–1971 Karel Št?tká?: Uhelný kv?t, 1974–1976 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Barevná kompozice / Letadlo, 1966–1968 Bed?ich Augustin Tkaczyk, Bronis?aw Firla: Kvetoucí ke?, 1968–1973 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: výv?sní štíty obchod?, 1963–1964 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: vstupní dve?e, 1963 Drahomír T?ma, Vojt?ch Berka: dekorativní pás, 1963 Radim Ulmann, Bed?ich Augustin Tkaczyk, Ji?í Myszak: výtvarné ?ešení podchod?, 1968–1970 Václav Uruba: Objevitelé vesmíru / ?lov?k a kosmos, 1974–1975 Václav Uruba: naddve?ní reliéfy, 1967–1968 Václav Uruba: Strom ?ivota, 1967–1968 Eva Václavková: keramická mozaika, 1976–1978 Rudolf Valenta: dekorativní m?í?e, 1968–1969 Hynek Vá?a (?), Pavel Hanzelka: ?ardiniéry, 1970 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Drama a Opera, 1954 (?) Ludvík Voneš: leptaná okna (vitrá?) a reliéf, 1963–1965 Ludvík Voneš: opona, 1966–1968 Milan Zezula, Jan Václavík: Hrdinství práce / Vítání osvoboditele, 1985