Radim Ulmann, Vincenc Makovský: památník Klementa Gottwalda

 • Název památník Klementa Gottwalda
 • Dílo zaniklé
 • Autor Radim Ulmann Vincenc Makovský
 • Vznik 1967–1968
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ busta památník
 • Materiál bronz ?ula mrákotínská
 • Stav odstran?no, busta uskladn?na
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry památníku 7 x 2,8 m; slavnostní odhlaení 23. 2. 1968; sout?? na památník 1967; busta odlita podle star?í Makovského busty (stejná pou?itá nap?. také p?ed Z? v nedalekém Rychvaldu); komise vyslovila uznání za architektonické ?e?ení památníku; po zhotovení sochy Gottwalda v roce 1971 byl památník zru?en a busta p?enesena do interiéru
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.795238, 18.305699
 • ?tvr? Kun?ice
 • Lokalizace p?ed hlavní branou Nové huti, pozd?ji v interiéru správní budovy
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: sbírka bývalého Muzea revolu?ních boj? (dnes v dr?ení Magistrátu m?sta Ostravy)
  popis: umíst?ní busty v interiéru