Augustin Handzel: busta Tomáše Garrigua Masaryka

 • Název busta Tomáše Garrigua Masaryka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Augustin Handzel
 • Vznik 1928
 • Zánik 21. století
 • Typ busta plastika
 • Materiál m??
 • Stav odcizena 2007
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka busta vznikla k desetiletému jubileu vzniku republiky a byla umíst?na u pravého vchodu do ?koly (obrácena zády k budov?); za druhé sv?tové války plastika ukryta, po válce znovu instalována, ale násiln? str?ena v 50. letech; v roce 1959 na jejím míst? instalována busta Julia Fu?íka, která se v?ak pozd?ji p?est?hovala p?ed u?ili?t? Nové huti v Kun?icích (viz heslo) a p?ed Z? byl umíst?n symbol srpu a kladiva s hv?zdou (patrn? p?esunut od správní budovy Nové huti n?kdy ve 2. polovin? 70. let ?i v 80. letech); nová instalace Masarykovy busty na po?átku 90. let, kdy byla umíst?na na ka?n? naproti vchodu do budovy, pozd?ji p?ed levý vchod, bokem ke ?kole (?elem k chodníku); 1992 op?t násiln? str?ena a 1994 osazena; 2007 byla socha ukradena a p?i prodeji do sb?rných surovin nenávratn? po?kozena roz?ezáním na kousky
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007; STYPKOVÁ, Marie. Slezská Ostrava p?i?la o dal?ího Masaryka. Slezskoostravské noviny, duben 2008
 • Sou?adnice 49.806640, 18.303215
 • ?tvr? Kun?i?ky
 • Lokalizace p?ed vchodem do ZŠ
 • zdroj: archiv Zde?ka Wludyky
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: srp a kladivo na míst? Masarykovy busty