Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? pam?tní deska

Josef Axmann: Pam?tní deska zalo?ení Nové radnice, 1928–1929 Konrád Babraj: pam?tní deska Emilu Podmolovi, po roce 1945 (?) Otto Cienciala: Pam?tní deska bojovník?m proti fašismu, 1958 Jan Gajda: pam?tní deska výstavby Frýdlantských most?, 1982–1986 Vladislav Gajda: medailon Petra Bezru?e, 1998 Vladislav Gajda, Miloš Barto?: Pam?tní deska Juliu Fu?íkovi, 1985 Vladislav Gajda: medailon Tomáše Garrigua Masaryka, 1998 Ateliér Gravis: Pam?tní deska Ludvíku Klegovi, 2023 Augustin Handzel: pam?tní deska Josefu Chalupníkovi, 1931 Ji?í Harcuba: pam?tní deska Jaroslavu Koktovi, 2004 (?) Indruch: Pam?tní deska Ji?ímu Královi, 90. léta 20. století (?) Antonín Ivanský: Padlým za vlast / památník ob?tem druhé sv?tové války, konec 40. let 20. století (?) Antonín Ivanský: Památník padlým noviná??m, 1947 Eva Jan?eková, Ateliér socha?ství Fakulty um?ní Ostravské univerzity: Památník ob?tem holokaustu (šoa), 2017 Gustav Kafka: Pam?tní deska Františku Sokolu T?movi, 1925–1927 Ji?í Klíma: Památník ob?tem komunistické zv?le 1948–1989, 1993 Zden?k Kolá?ský: pam?tní deska Dobroslavu Lidmilovi, 2010 Jaroslav Koléšek: Tlapákovo náro?í, 2017 Vladimír Kotek: Pam?tní deska Vladimíru Brázdovi, 2014 Vladimír Kotek: Pam?tní deska Jaroslavu Vogelovi, 2012–2013 Karel Lenhart: Pam?tní desky revolu?nímu národnímu výboru 1918 a osvobození 1918, 1935 Jaroslava Lukešová: busta Vojt?cha Martínka, 1965 Ji?í Markevi?: Pam?tní deska Ilse Weberové, 2022 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Karlu Bi?ovcovi, 2015 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Ev? Vláhové, 2016 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Jaromíru a Dolores Šavrdovým, 2014 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Sm?rníku, 2015 Šárka Mikesková, Robert Bílý: Pam?tní deska Zde?ku Rossmannovi, 2018 Ji?í Myszak: pam?tní deska Jo?ce Jab?rkové, 1962 Vladimír Neuwirt: Slune?nice, 1980 neznámý: pam?tní desky ve škole, 1925 neznámý: H?ídel, po?átek 90. let 20. století (?) neznámý: pam?tní deska MUDr. Ludvíku Klegovi, 1936 neznámý: Pam?tní desky umu?eným zam?stnanc?m závodu a ob?tem náletu, konec 40. let 20. století (?) neznámý: Pam?tní deska ?idovským ob?tem druhé sv?tové války z Ostravy, 1992 neznámý: pam?tní deska Tomáši Garriguu Masarykovi, 1936 František Paiger: pam?tní deska Františka Sokola-T?my, 2. polovina 20. let nebo 30. léta 20. stol. Marek Pra?ák: Pam?tní deska ob?tem leteckého bombardování 1944, 2019 Marek Pra?ák: Pam?tní deska Karlu Reiszovi, 2009 Marek Pra?ák: Pam?tní deska Paulu Kupelwieserovi, 2016 Miroslav Rybi?ka: Pam?tní deska Františku Lýskovi, 2004 Miroslav Rybi?ka: pam?tní deska Karolu Šmidkemu, 1970 Petr Szyroki: Pam?tní deska ob?tem ostravských komunistických monstrproces? na ?apkov? sokolovn?, 2020 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í 50 let zalo?ení ?eskoslovenska, 1968–1969 Lumír Šindelá?: Medailon k výro?í zalo?ení m?sta Ostravy, 1968–1969 Jan Šnéberger: Pam?tní deska k výro?í 17. listopadu, 2019 Jan Šnéberger: Pam?tní deska Zde?ku Jirotkovi, 2015–2016 Jan Šnéberger: Pam?tní deska Vladimíru Macurovi, 2015 Karel Št?tká?: Základní kámen sadu Dru?by, 1984–1985 Karel Vávra: Pam?tní deska Miloši Sýkorovi, 1947 Karel Vávra: Pam?tní deska Janu Prokešovi, 1938 Karel Vávra: památník ob?tem druhé sv?tové války, 1953 Karel Vávra, Antonín Ivanský: Pam?tní deska umu?eným p?íslušník?m bezpe?nostních sbor?, 1969–1970 Karel Vávra: Pam?tní deska ob?tem nacismu, 1948 Karel Vávra, Alfréd Návrat: pam?tní deska Josefu Kotasovi, 1972–1973 Karel Vávra (?): pam?tní desky Františku Holubovi a Františku Hozovi, 1946 František Zdrálek (?): pam?tní deska Gabrielu Stalmachovi, 1935 František Zdrálek (?): Padlým hrdin?m u Zborova / pam?tní deska padlým legioná??m, 1935 (?)